e-shop fanklubu  

Vyšívání potisk dárkové předměty gravírování a řezání potisk předmětů

   

Partnerský web  

   
 1. Název a sídlo:

  1. název – DraFans z.s.

  2. Sídlo je na adrese 787 01 Šumperk, Žerotínova 2010/55 b

  3. DraFans z.s. je dobrovolným spolkem věrných příznivců hokejového klubu Draci Šumperk (dále jen HCŠ).

 2. Cíle působení spolku:

  1. Aktivní podpora klubu HCŠ, tj. co nejčastější navštěvování domácích i venkovních utkání HCŠ;

  2. Propagace klubu HCŠ, propagace domácích i venkovních utkání (organizace zájezdů apod.);

  3. Propagace vlastního spolku DraFans.z.s.

 3. Členství ve spolku:

  1. Členem DraFans z.s. může být kdokoliv, kdo splňuje následující podmínky:

   1. fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou, politickou orientaci a náboženské vyznání;

   2. věk min. 15 let;

   3. mimořádně kladný vztah k HCŠ.

  2. Přijmutí nového člena a prodloužení členství

   1. O přijmutí nového člena, popřípadě prodloužení členství rozhoduje Výkonný výbor (dále jen VV) hlasováním, poté s rozhodnutím seznámí kandidáta ústně či písemně
    (s podpisem předsedy DraFans z.s);

   2. Členem se kandidát stává (popřípadě stávajícímu členovi prodlužuje členství), po kladném rozhodnutí VV; člen je povinen do jednoho měsíce od přihlášení
    či prodloužení členství zaplatit členský příspěvek.

   3. Po zaplacení členského příspěvku se stává právoplatným členem DraFans z.s. a od té chvíle se na něj vztahují práva a povinnosti člena DraFans z.s. a je povinen řídit se stanovami. Jejich součástí je rovněž Etický kodex. V případě nezaplacení členského příspěvku ve stanovené lhůtě ztrácí nárok na členství.

  3. Zánik členství

   1. Dobrovolným rozhodnutím člena pouze písemnou formou;

   2. Na návrh jiného člena DraFans z.s.. Každý člen DraFans z.s. může VV podat návrh na vyloučení jiného člena DraFans z.s. a to písemnou formou nebo na ČS s uvedením patřičných důvodů;

   3. Vyloučení na návrh jiného člena DraFans z.s. posuzuje VV, rozhoduje se hlasováním, pokud se jedná o návrh na vyloučení podaný jiným členem DraFans z.s., jsou obě strany přizvány k jednání;

   4. Bývalý člen po zániku svého členství nemá právo na vrácení příspěvku (-ů);

   5. Zánikem členství zaniká i nárok na všechny výhody vyplývající z členství.

  4. Důvody pro nedobrovolnou ztrátu členství:

   1. opakované porušování stanov DraFans z.s. (viz bod sankce);

   2. hanobení HCŠ a DraFans z.s. stejně jako nevhodné chování během hokejových utkání.

 4. Povinnosti člena DraFans z.s.

  1. Dodržovat stanovy DraFans z.s., podílet se na jeho činnosti a propagaci;

  2. aktivně podporovat HCŠ, co nejčastěji navštěvovat domácí i venkovní utkání HCŠ;

  3. účastnit se Členské schůze (dále jen ČS), dle bodu Členská schůze;

  4. platit členské příspěvky (viz bod zdroje DraFans z.s.);

  5. oznamovat změny důležité pro evidenci (bydliště, stav atd...);

  6. pokud má člen možnost připojení k internetu, co nejčastěji navštěvovat oficiální stránky fanklubu, kde budou nejaktuálnější informace týkající se spolku.

 5. Práva člena DraFans z.s.

  1. požívat výhod, které poskytuje členství v DraFans z.s.(dle pozdějších dohod);

  2. účastnit se akcí pořádaných DraFans z.s.;

  3. účastnit se ČS;

  4. volit a být volen do funkcí DraFans z.s.;

  5. podávat návrhy na změny činnosti DraFans z.s..

 6. Výkonný výbor jako kolektivní statutární orgán spolku.

  1. Kolektivní statutární orgán DraFans z.s., řídí veškerou jeho činnost;

  2. Má 3 členy, z toho je jeden předseda a 2 místopředsedové;

  3. Schází se podle potřeby, během sezóny však minimálně jednou měsíčně;

  4. Rozhodování o projednávaných otázkách probíhá klasicky, čili k odsouhlasení návrhu je třeba nadpoloviční většina všech členů; VV je usnášeníschopný při účasti minimálně dvou jeho členů;

  5. každý člen VV má právo podat návrh o hlasování;

  6. VV je zároveň statutárním orgánem spolku a je oprávněný jednat jménem právnické osoby ve všech věcech. Jednat jménem VV může pouze předseda nebo místopředsedové.

  7. VV volí z členů DraFans z.s. jednočlenný kontrolní výbor, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost DraFans z.s.

 7. Členská schůze

  1. ČS je shromáždění všech členů DraFans z.s.;

  2. Schází se minimálně jednou za sezónu;

  3. ČS svolává VV v čele s předsedou pomocí emailu, informace umístěné na internetových stránkách HCŠ, DraFans z.s.;

  4. Účast na ČS je pro členy DraFans z.s. povinná, omluvit lze jen vážný důvod nepřítomnosti, nedostatečně omluvená účast na ČS může být důvodem pro ukončení členství ve spolku;

  5. Svolává se minimálně 14 dní předem.

 8. Volby do výkonného výboru

  1. V průběhu ČS dochází k volbám nových členů VV;

  2. Volbám musí být přítomno minimálně 50% všech členů DraFans z.s.;

  3. Po uplynutí 20-ti minut od zahájení schůze je ČS usnášeníschopná i v menším než 50-ti% počtu;

  4. Každý člen DraFans z.s. má právo volit jednoho až tři kterékoliv z členů DraFans z.s., starších 18-ti let;

  5. Členy VV se stává 3 členů DraFans z.s., kteří v této volbě získali nejvíce hlasů;

  6. Volební období členů VV je 1 rok.

 9. Volba předsedy DraFans z.s.

  1. Po zvolení si VV mezi sebou zvolí předsedu;

  2. Zbývající zvolení členové VV se automaticky stávají místopředsedy.

  3. VV volí ze svých členů hospodáře, zodpovědného za hospodaření DraFans z.s.

 10. Změna stanov

  1. VV je jediný orgán oprávněný ke změně stanov;

  2. kterýkoliv člen DraFans z.s. může podat návrh na změnu jakéhokoliv bodu stanov, přičemž musí uvést, jak by měl být daný bod změněn. O žádané změně potom hlasuje VV. Změna je přijata pouze v případě, že s ní souhlasí nadpoloviční většina všech členů VV;

  3. členové DraFans z.s. budou o změně ve stanovách informováni ústně, písemně, emailem nebo na internetových stránkách DraFans z.s.

 11. Finanční zdroje DraFans z.s.

  1. Členské příspěvky - základní příspěvek je 300,- Kč na sezónu (sezóna = 12 měsíců, období od 1.7. do 30.6 ) v plné částce, nezávisle na tom, kdy se člen přihlásil. Stávající členové uhradí příspěvek nejpozději do předsezónní členské schůze, noví členové nejpozději do 30-ti dnů od schválení přihlášky;starobní a invalidní důchodci a členové mladší 18 ti let platí příspěvek ve výši 150,-Kč

  2. Jiné příspěvky členů DraFans z.s. , sponzorské dary, jiné příjmy.

 12. Sankce za porušování stanov DraFans z.s.

  1. Při prvním vážném porušení stanov následuje ústní důtka VV a finanční pokuta, jejíž výši určí VV dle vážnosti porušení a jejíž výše se může pohybovat v řádu 0 až 1000 Kč;

  2. Při dalších vážných porušeních stanov se postupuje dle předchozího bodu, VV může přikročit k vyloučení z DraFans z.s..

 13. Zánik spolku.

  1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze.

  2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 1. Závěrečná ustanovení:

  1. Spolek může na základě rozhodnutí ČS vydat organizační a jednací řád.

  2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

  

Příloha ke stanovám DraFans z.s.

 

ETICKÝ KODEX

 

Stanoví základní pravidla chování členů fanklubu. Obsahuje základní podmínky pro dodržení poslání, cílů a míry zodpovědnosti ve vztahu k vedení klubu, hráčům a fanouškům.

 

Členové DraFans z.s.:

 

 1. jsou a budou oporou hokejového klubu Draci Šumperk,

 2. budou propagovat dostupnými prostředky a slušným chováním jméno klubu a město Šumperk,

 3. svojí činností jsou a budou součástí společenského a sportovního života ve městě.

 

KODEX VE VZTAHU K VEDENÍ

 

DraFans z.s. bude podporovat vedení Draci Šumperk, spolupracovat s ním při zachování elementárního nároku na vlastní suverenitu a smluvní písemné ujednání spolupráce.

 

KODEX VE VZTAHU K HRÁČŮM

 

Podporuje hráče bez ohledu na aktuální postavení klubu v soutěži. V případě nepříznivých výsledků se vyvaruje nemístného napadání a hrubých urážek na adresu hráčů a to nejen ústním či fyzickým projevem během zápasu, ale i v diskuzi na oficiálních internetových stránkách klubu a ostatních elektronických či tištěných médiích.

 

KODEX VE VZTAHU K FANOUŠKŮM

 

Prosazuje vzájemný respekt k členům DraFans z.s. a pokud není hrubě vyprovokován k opaku tentýž respekt a slušnost prosazuje i ve vztahu k fanouškům soupeřů.

Stanovy a Etický kodex je platný od 13.9. 2016

 

   

Přihlášení