e-shop Pelisport  

Vyšívání potisk dárkové předměty gravírování a řezání potisk předmětů

   

Partner. weby  

   

1. Název a sídlo:

1.1. Název - DraFans z.s.;
1.2. adresa sídla: Bohutín č.p.138, 789 62 Olšany;
1.3. DraFans z.s je dobrovolným spolkem věrných příznivců hokejového klubu Draci Šumperk (dále jen ,,HCŠ).

2. Hlavní cíle působení spolku:

2.1. Aktivní podpora klubu HCS, tj. co nejčastější navštěvování domácích i venkovních utkání HCŠ;
2.2. propagace klubu HCŠ, propagace domácích i venkovních utkání (organizování zájezdů apod.);
2.3. propagace vlastního spolku DraFans.

3. Vedlejší cíle působení spolku:

3.1. Prodej suvenýrů, propagačních a upomínkových předmětů.

4. Členství ve spolku:

4.1. Členem DraFans z.s. se může stát kdokoliv, kdo splňuje následující podmínky:

4.1.1. fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou, politickou orientaci a náboženské vyznání;
4.1.2. minimální věk 15 let;
4.1.3. mimořádně kladný vztah k HCŠ.

4.2. Přijmutí nového člena, přerušení a obnovení členství:

4.2.1. přijmutí nového člena, přerušení a obnovení členství rozhoduje hlasováním výkonný výbor (dále jen ,,VV"), který se svým rozhodnutím (ústně či písemně) kandidáta seznámí. Členství lze přerušit na dobu jednoho roku;
4.2.2. členem spolku se kandidát stává po kladném rozhodnutí VV o přijetí nebo obnovení členství. Člen je povinen do jednoho měsíce od přihlášení či obnovení členství zaplatit členský příspěvek po zaplacení členského příspěvku se stává právoplatným členem DraFans z.s. a od té chvíle se na něj vztahují práva a povinnosti člena DraFans z.s. a je povinen řídit se stanovami, jejichž součástí je rovněž Etický kodex. V případě nezaplacení členského příspěvku ve stanovené lhůtě ztrácí nárok na členství.

4.3. Zánik členství:

4.3.1. dobrovolným rozhodnutím člena pouze písemnou formou;
4.3.2. na návrh jiného člena DraFans z.s.. Každý člen DraFans z.s. může VV podat návrh na vyloučení jiného člena DraFans z.s., a to písemnou formou nebo ústně na členské schůzi s uvedením patřičných důvodů;
4.3.3. vyloučení na návrh jiného člena DraFans z.s. posuzuje VV, který rozhoduje hlasováním. Pokud se jedná o návrh na vyloučení podaný jiným členem DraFans z.s., jsou obě strany přizvány k jednání;
4.3.4. bývalý člen po zániku svého členství nemá nárok na vrácení členského příspěvku(ů);
4.3.5. zánikem členství zaniká i nárok na všechny výhody vyplývající z členství.

4.4. Důvody pro nedobrovolnou ztrátu členství:

4.4.1. opakované porušování stanov DraFans z.s. (viz bod sankce);
4.4.2. hanobení HCS a DraFans z.s., stejně jako nevhodné chování během hokejových utkání.

5. Povinnosti člena DraFans z.s.:

5.1. Dodržovat stanovy DraFans z.s., aktivně se podílet na jeho činnosti a propagaci;
5.2. aktivně podporovat HCŠ, co nejčastěji navštěvovat domácí i venkovní utkání HCŠ;
5.3. účastnit se členské schůze (dále jen ,,ČS") dle bodu Členská schůze;
5.4. platit členské příspěvky (viz bod zdroje DraFans z.s.);
5.5. oznamovat změny důležité pro evidenci (bydliště, stav, atd.);
5.6. aktivně sledovat oficiální webové stránky DraFans z.s..

6. Práva člena DraFans z.s.:

6.1. Požívat výhod, které členství DraFans z.s. poskytuje (dle pozdějších dohod);
6.2. účastnit se akcí pořádaných DraFans z.s.;
6.3. účastnit se ČS;
6.4. volit a být volen do funkcí DraFans z.s.;
6.5. podávat návrhy na změny činnosti DraFans z.s..

7. Členská schůze:

7.1. ČS je shromážděním všech členů DraFans z.s. a je nejvyšším orgánem DraFans z.s;
7.2. schází se minimálně jednou za sezónu;
7.3. výroční členská schůze volí z řad všech členů starších 18ti let pětičlenný VV a revizora, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost DraFans z.s.;
7.4. ČS svolává VV v čele s předsedou pomocí emailu, informací umístěnou na internetových stránkách DraFans z.s., případně jiným vhodným způsobem;
7.5. účast na ČS je pro členy DraFans z.s. povinná, omluvit lze jen vážný důvod nepřítomnosti, nedostatečně omluvená účast na ČS může být důvodem pro ukončení členství v DraFans z.s.;
7.6. ČS se svolává minimálně 14 dní předem;
7.7. z jednání ČS bude pořizován zápis, který bude nejpozději do 15ti dnů umístěný na webových stránkách DraFans z.s. v sekci přístupné pouze členům DraFans z.s..

8. Výkonný výbor jako kolektivní statutární orgán spolku:

8.1. VV je kolektivní statutární orgán DraFans z.s. a řídí jeho veškerou činnost;
8.2. má 5 členů, z toho jeden předseda a dva místopředsedové;
8.3. schází se podle potřeby, během sezóny minimálně jednou měsíčně;
8.4. rozhodování o projednávaných otázkách probíhá klasicky, čili k odsouhlasení návrhu je třeba nadpoloviční většina jeho členů. VV je usnášeníschopný při účasti minimálně tří jeho členů;
8.5. každý člen VV má právo podat návrh o hlasování;
8.6. VV je zároveň statutárním orgánem DraFans z.s. a je oprávněný jednat jménem právnické osoby všech věcech. Jednat jménem VV může pouze předseda, v případě jeho neschopnosti pak 1. místopředseda a 2. místopředseda;
8.7. ze všech svých jednání pořizuje VV stručný zápis se stanovením termínů a zodpovědné osoby, určené k plnění zadaných úkolů. Tento zápis bude nejpozději do 15ti dnů umístěn na webových stránkách DraFans z.s. v sekci přístupné pouze členům DraFans z.s..

9. Volby do výkonného výboru:

9.1. V průběhu výroční ČS dochází k volbám nových členů VV;
9.2. volbám musí být přítomno minimálně 50% všech členů DraFans;
9.3. po uplynutí 20ti minut od zahájení schůze je ČS usnášeníschopná i v menším než 50ti% počtu přítomných členů;
9.4. každý člen DraFans z.s. má právo volit jednoho až pět z členů DraFans z.s. starších 18ti let do statutárního orgánu DraFans z.s. (VV) a jednoho člena DraFans z.s. do funkce revizora veškeré činnosti DraFans z.s.;
9.5. členy VV se stává 5 členů DraFans z., kteří v této volbě získali nejvíce hlasů v 1.kole hlasování a revizorem 1 člen DraFans z.s., který získal nejvíce hlasů ve 2.kole hlasování.;
9.6. volební období členů VV a revizora je 1 rok.

10. Volba předsedy DraFans z.s.:

10.1. Po zvolení si VV mezi sebou zvolí předsedu;
10.2. ze zbývajících členů VV pak určí 1. a 2.místopředsedu;
10.3. ze zbývajících členů pak VV určí hospodáře a zapisovatele;
10.4. záznam této volby bude nedílnou součástí zápisu z výroční ČS.

11. Změna stanov:

11.1. Jediný orgán oprávněný ke změně stanov je ČS;
11.2. kterýkoliv člen DraFans z.s. může k rukám VV podat návrh na změnu jakéhokoliv bodu stanov, přičemž musí uvést, jak by měl být daný bod změněn. Návrh lze podat písemně i ústně během probíhající ČS. O podaném návrhu na změnu stanov potom hlasuje ČS;
11.3. změna je přijata pouze v případě, že s ní souhlasí nadpoloviční většina všech členů DraFans z.s.;
11.4. členové DraFans z.s. budou o změně ve stanovách informováni ústně, písemně, emailem nebo na internetových stránkách DraFans z.s. a v zápise z ČS.

12. Finanční zdroje DraFans z.s.:

12.1. Členské příspěvky: základní příspěvek je 400,- Kč na sezónu (sezóna = 12 měsíců, období od 1.7. do 30.6.) plné částce, nezávisle na tom, kdy se člen přihlásil. Stávající členové uhradí členský příspěvek nejpozději na předsezónní členské schůzi, noví členové a členové s obnoveným členstvím nejpozději do 30ti dnů od schválení přihlášky, starobní a invalidní důchodci a členové mladší 18ti let platí příspěvek ve výši 200,- Kč;
12.2. jiné příspěvky členů DraFans z.s., sponzorské dary, jiné příjmy, příjmy z prodeje suvenýrů, propagačních a upomínkových předmětů.

13. Sankce za porušování stanov DraFans z.s.:

13.1. Při prvním vážném porušení stanov následuje ústní důtka VV a finanční pokuta, jejíž výši určí dle vážnosti porušení VV a tato výše se může pohybovat v řádu 0 až 1000,- Kč;
13.2. při dalších vážných porušení stanov se postupuje dle předchozího bodu, VV může přikročit k vyloučení člena z DraFans z.s..

14. Zánik spolku:

14.1. DraFans z.s. zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí j jiným spolkem;
14.2. zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně ČS o způsobu majetkového vypořádání na základě rozhodnutí ČS.

15. Závěrečná ustanovení:

15.1. DraFans z.s. může na základě rozhodnutí ČS vydat organizační a jednací řád;
15.2. DraFans z.s. má právo v souladu s cíli své činnosti obracet státní, územní a veřejné orgány s peticemi.Příloha ke stanovám DraFans z.s.

ETICKÝ KODEX

Stanoví základní pravidla chování členů fanklubu. Obsahuje základní podmínky pro dodržení poslání, cílů a míry zodpovědnosti ve vztahu k vedení klubu, hráčům a fanouškům.

Členové DraFans z.s.:

  •     jsou a budou oporou hokejového klubu Draci Šumperk,
  •     budou propagovat dostupnými prostředky a slušným chováním jméno klubu a město Šumperk,
  •     svojí činností jsou a budou součástí společenského a sportovního života ve městě.

KODEX VE VZTAHU K VEDENÍ

DraFans z.s. bude podporovat vedení Draci Šumperk, spolupracovat s ním při zachování elementárního nároku na vlastní suverenitu a smluvní písemné ujednání spolupráce.

KODEX VE VZTAHU K HRÁČŮM

Podporuje hráče bez ohledu na aktuální postavení klubu v soutěži. V případě nepříznivých výsledků se vyvaruje nemístného napadání a hrubých urážek na adresu hráčů a to nejen ústním či fyzickým projevem během zápasu, ale i v diskuzi na oficiálních internetových stránkách klubu a ostatních elektronických či tištěných médiích.

KODEX VE VZTAHU K FANOUŠKŮM

Prosazuje vzájemný respekt k členům DraFans z.s. a pokud není hrubě vyprovokován k opaku tentýž respekt a slušnost prosazuje i ve vztahu k fanouškům soupeřů.


Aktualizované stanovy jsou platné od 26.4. 2019
Součástí stanov je ETICKÝ KODEX platný od 13.9. 2016
Změna stanov byla schválená na ČS dne 26.4. 2019

   

Přihlášení  

   

Sponzoři