e-shop Pelisport  

Vyšívání potisk dárkové předměty gravírování a řezání potisk předmětů

   

Partner. weby  

   

 

 

1. Název a sídlo:

1.1. Název - DraFans z.s.;
1.2. adresa sídla: Bohutín č.p.138, 789 62 Olšany;
1.3. DraFans z.s. je dobrovolným spolkem věrných příznivců šumperského hokeje (dále jen ŠH).

2. Hlavní cíle působení spolku:

2.1. Aktivní podpora ŠH, tj. co nejčastější navštěvování domácích i venkovních utkání ŠH;
2.2. propagace ŠH, propagace domácích i venkovních utkání (organizování zájezdů apod.);
2.3. propagace vlastního spolku DraFans.

3. Vedlejší cíle působení spolku:

3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod.

4. Členství ve spolku:

4.1. Členem DraFans z.s. se může stát kdokoliv, kdo splňuje následující podmínky:

4.1.1. fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou, politickou orientaci a náboženské vyznání;
4.1.2. minimální věk 15 let;
4.1.3. mimořádně kladný vztah k ŠH.

4.2. Přijmutí nového člena, přerušení a obnovení členství:

4.2.1. o přijmutí nového člena rozhoduje hlasováním Rada DraFans (dále jen RD), která se svým rozhodnutím (ústně či písemně) kandidáta seznámí. Členství lze opakovaně přerušit na dobu jednoho roku;
4.2.2. členem spolku se kandidát stává po kladném rozhodnutí RD o přijetí nebo obnovením členství. Člen je povinen do jednoho měsíce od přihlášení či obnovení členství zaplatit členský příspěvek. Po zaplacení členského příspěvku se stává právoplatným členem DraFans z.s. a od té chvíle se na něj vztahují práva a povinnosti člena DraFans z.s. a je povinen řídit se stanovami, jejichž součástí je rovněž Etický kodex. V případě nezaplacení členského příspěvku ve stanovené lhůtě ztrácí nárok na členství.

4.3. Zánik členství:

4.3.1. dobrovolným rozhodnutím člena pouze písemnou formou;
4.3.2. na návrh jiného člena DraFans z.s.. Každý člen DraFans z.s. může RD podat návrh na vyloučení jiného člena DraFans z.s., a to písemnou formou nebo ústně s uvedením patřičných důvodů;
4.3.3. vyloučení na návrh jiného člena DraFans z.s. posuzuje RD, který rozhoduje hlasováním. Pokud se jedná o návrh na vyloučení podaný jiným členem DraFans z.s., jsou obě strany přizvány k jednání;
4.3.4. bývalý člen po zániku svého členství nemá nárok na vrácení členského příspěvku;
4.3.5. zánikem členství zaniká i nárok na všechny výhody vyplývající z členství.

4.4. Důvody pro nedobrovolnou ztrátu členství:

4.4.1. opakované porušování stanov DraFans z.s. (viz bod sankce);
4.4.2. hanobení ŠH a DraFans z.s., stejně jako nevhodné chování během hokejových utkání, i jakýmkoliv způsobem na internetu.

5. Povinnosti člena DraFans z.s.:

5.1. Dodržovat stanovy DraFans z.s., etický kodex a organizační a jednací řád.

6. Práva člena DraFans z.s.:

6.1. požívat výhod, které členství DraFans z.s. poskytuje;
6.2. účastnit se akcí pořádaných DraFans z.s.;
6.3. účastnit se ČS;
6.4. volit a být volen do funkcí DraFans z.s.;
6.5. podávat návrhy na změny činnosti DraFans z.s..

7. Členská schůze:

7.1. ČS je shromážděním všech členů DraFans z.s. a je nejvyšším orgánem DraFans z.s.;
7.2. schází se minimálně jednou za sezónu;
7.3. výroční členská schůze volí z řad všech členů starších 18ti let Výkonný výbor, Radu DraFans a Revizora, který je oprávněn kontrolovat veškerou činnost DraFans z.s.;
7.4. ČS svolává RD v čele s předsedou pomocí emailu, informací umístěnou na internetových stránkách DraFans z.s., případně jiným vhodným způsobem;
7.5. účast na ČS je pro členy DraFans z.s. povinná, omluvit lze jen vážný důvod nepřítomnosti, nedostatečně omluvená účast na ČS může být důvodem pro ukončení členství v DraFans z.s.;
7.6. ČS se svolává minimálně 14 dní předem;
7.7. z jednání ČS bude pořizován zápis, který bude nejpozději do 15ti dnů umístěný na webových stránkách DraFans z.s. v sekci přístupné pouze členům DraFans z.s..

8. Výkonný výbor

8.1. VV je nejvyšší statutární orgán DraFans z.s. a řídí jeho veškerou činnost;
8.2. má 3 členy, z toho jeden předseda a dva místopředsedové. Členové VV jsou zároveň zapsáni ve spolkovém rejstříku jako jednatelé DraFans z.s.;
8.3. VV je oprávněný jednat jménem právnické osoby ve všech věcech. Jednat jménem spolku může pouze předseda, v případě jeho neschopnosti pak 1. místopředseda a 2. místopředseda.
8.4. Členové VV jsou voleni na dobu neurčitou. Člen VV může ztratit funkci pouze odstoupením na vlastní žádost, odvoláním Členskou schůzí, nebo neschopností vykonávat svou funkci (např. ze zdravotních důvodů).
8.5. Pokud má VV méně než 3 členy, jsou vypsány doplňovací volby. Za člena VV je zvolen člen, který dosáhne nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů na ČS. Pokud žádný člen nedosáhne nadpoloviční většiny hlasů, je vypsáno druhé kolo voleb, kterého se zúčastní dva členové s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola voleb.
8.6. Trojčlenný VV si poté mezi sebou zvolí Předsedu. Ze zbývajících členů poté Předseda určí 1. a 2. místopředsedu.
8.7. Záznam této volby bude nedílnou součástí zápisu z ČS.

9. Rada DraFans

9.1. RD je nižší statutární orgán DraFans;
9.2. má 7 členů, z toho 3 jsou členové VV a 4 jsou volitelní členové rady;
9.3. schází se dle potřeby;
9.4. rozhodování o projednávaných otázkách probíhá klasicky, čili k odsouhlasení návrhu je třeba nadpoloviční většina jeho členů. RD je usnášeníschopná při účasti minimálně čtyř jeho členů;
9.4.1. při bezodkladných záležitostech má VV právo na zrychlené řízení a projednávané otázky může schválit i bez svolání RD a to pouze jednohlasným schválením;
9.5. každý člen RD má právo podat návrh o hlasování;
9.6. ze všech svých jednání pořizuje RD stručný zápis se stanovením termínů a zodpovědné osoby, určené k plnění zadaných úkolů. Tento zápis bude nejpozději do 15ti dnů umístěn na webových stránkách DraFans z.s. v sekci přístupné pouze členům DraFans z.s.

10. Volby do Rady DraFans

10.1. V průběhu výroční ČS dochází k volbám nových členů RD;
10.2. volbám musí být přítomna nadpoloviční většina členů DraFans;
10.3. každý člen DraFans z.s. má právo volit jednoho až čtyři z členů DraFans z.s. starších 18ti let do RD a jednoho člena DraFans z.s. do funkce revizora;
10.4. členy RD se stávají 4 členové DraFans z.s., kteří v této volbě získali nejvíce hlasů v 1.kole hlasování a revizorem 1 člen DraFans z.s., který získal nejvíce hlasů ve 2.kole hlasování;
10.5. volební období členů RD a revizora je jednu sezónu, počínaje zvolením, konče volbami na příští výroční ČS;
10.6. ze členů RD je Výkonným výborem určen hospodář a garanti činností;
10.7. záznam voleb do RD je nedílnou součástí zápisu z ČS.

11. Změna stanov:

11.1. Jediný orgán oprávněný ke změně stanov je ČS;
11.2. kterýkoliv člen DraFans z.s. může k rukám VV podat návrh na změnu jakéhokoliv bodu stanov, přičemž musí uvést, jak by měl být daný bod změněn. Návrh lze podat písemně i ústně během probíhající ČS;
11.3. změna je přijata pouze v případě, že s ní souhlasí nadpoloviční většina všech členů DraFans z.s..

12. Finanční zdroje DraFans z.s.

12.1. členské příspěvky. O výši členského příspěvku rozhoduje každoročně RD;
12.2. jiné příspěvky členů DraFans z.s., sponzorské dary, příjmy z prodeje suvenýrů, propagačních a upomínkových předmětů, jiné příjmy.

13. Sankce za porušování stanov DraFans z.s.:

13.1. Při prvním vážném porušení stanov následuje omezení výhod, které plyne z členství ve DraFans z.s.;
13.2. při dalších vážných porušení stanov se postupuje dle předchozího bodu, RD může přikročit k vyloučení člena z DraFans z.s..

14. Zánik spolku:

14.1. DraFans z.s. zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem;
14.2. zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně ČS o způsobu majetkového vypořádání.

15. Závěrečná ustanovení:

15.1. DraFans z.s. může na základě rozhodnutí ČS vydat organizační a jednací řád;
15.2. v jakýchkoliv sporných případech, týkajících se činnosti a stanov DraFans z.s., rozhoduje RD.

 Příloha ke stanovám DraFans z.s.


ETICKÝ KODEX

Stanoví základní pravidla chování členů fanklubu. Obsahuje základní podmínky pro dodržení poslání, cílů a míry zodpovědnosti ve vztahu k vedení klubu, hráčům a fanouškům.
Členové DraFans z.s.:
- jsou a budou oporou hokejového klubu Draci Šumperk;
- budou propagovat dostupnými prostředky a slušným chováním jméno klubu, město Šumperk a vlastní sdružení DraFans z.s.;
- svojí činností jsou a budou součástí společenského a sportovního života ve městě.

KODEX VE VZTAHU K VEDENÍ
DraFans z.s. bude podporovat vedení Draci Šumperk, spolupracovat s ním při zachování elementárního nároku na vlastní suverenitu a smluvní písemné a ústní ujednání spolupráce.

KODEX VE VZTAHU K HRÁČŮM
Podporuje hráče bez ohledu na aktuální postavení klubu v soutěži. V případě nepříznivých výsledků se vyvaruje nemístného napadání a hrubých urážek na adresu hráčů a to nejen ústním či fyzickým projevem během zápasu, ale i v jakékoliv podobě na internetu.

KODEX VE VZTAHU K FANOUŠKŮM
Prosazuje vzájemný respekt k členům DraFans z.s. a pokud není hrubě vyprovokován k opaku tentýž respekt a slušnost prosazuje i ve vztahu k fanouškům soupeřů.

 

Aktualizované stanovy jsou platné od 19.4. 2024
Součástí stanov je ETICKÝ KODEX platný od 19.4. 2024
Změna stanov byla schválená na ČS dne 19.4. 2024

   

Přihlášení  

   

Sponzoři